HomeStatuten

TITEL I. – Benaming en zetel

Art. 1. – De vereniging wordt opgericht onder de benaming: ” Groenendaal Zaalvoetbal” afgekort als “ZVGroenendaal”.

Art  2 Groenendaal Zaalvoetbal betreft een feitelijke vereniging die zich definieert conform art. 3, 3° van de wet betreffende de rechten van vrijwilligers wat inhoudt dat zij beantwoordt aan de volgende definitie “elke vereniging zonder rechtspersoonlijkheid van twee of meer personen die in onderling overleg een activiteit organiseren met het oog op de verwezenlijking van een onbaatzuchtige doelstelling, met uitsluiting van enige winstverdeling onder haar leden en bestuurders, en die een rechtstreekse controle uitoefenen op de werking van de vereniging”

Art. 3. – Haar zetel dient gevestigd te zijn in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. Ze kan te allen tijde naar een andere plaats binnen de actiesector van de vereniging overgebracht worden bij eenvoudige beslissing van het beheerscomité.

TITEL II. – Doel en actiesector

Art. 4. – De vereniging heeft tot doel:

1 ° Het organiseren van een amateur zaalvoetbal competitie op vrijdagavond welke plaats vindt in een sporthal gelegen te Merksem met nadruk op het vriendschappelijke aspect waardoor de leden van de nodige ontspanning en sportieve uitdaging kunnen genieten.

2° De gemeenschappelijke wil van de leden beoogt hiertoe rechtstreeks noch onrechtstreeks enig winstoogmerk noch vermogensvoordeel

TITEL III. – Leden

Art. 5. De vereniging telt effectieve leden en toetredende leden. Er moeten minimaal 10 effectieve leden zijn.

Art. 6. Worden als effectieve leden beschouwd:

Elk lid dat zijn middels loutere overschrijving op het toegewezen rekeningnummer zijn lidgeld betaald heeft met het oogmerk  om te kunnen deelnemen aan de voetbalcompetitie die de feitelijke vereniging organiseert.

Art. 7. – Zijn toetredend lid:

elke persoon die actief is in de vereniging of wie de vereniging helpt en hier door het bestuur van de feitelijke vereniging in erkend is. Om erkend te kunnen worden dient men meerderjarig en wilsbekwaam te zijn.

Art. 8. – Een effectief of toetredende lid kan te allen tijde uit de vereniging treden door zijn ontslag schriftelijk (met inbegrip van e-mail) mee te delen aan het beheerscomité.

Art. 9. – Elk lid van het beheerscomité kan in afwachting van de beslissing van de algemene vergadering, die leden schorsen die zich schuldig zouden gemaakt hebben aan een ernstige inbreuk op de statuten of op de regels der eerbaarheid en der welvoeglijkheid.

Art. 10 – Een lid wordt uitgesloten op unanieme beslissing van het voltallig bestuur of op de algemene vergadering met een gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.

Art. 11 – Het ontslagnemend of uitgesloten lid en de rechthebbenden van een ontslagnemend, uitgesloten of overleden lid hebben niet het minste recht op het maatschappelijk fonds.

Art 12 – Door een loutere overschrijving op het toegewezen rekenignummer van Groenendaal Zaalvoetbal erkent de persoon deel uit te maken van de feitelijke vereniging Groenendaal Zaalvoetbal. Dit lidmaatschap is bindend voor de duur van één jaargang en dient jaarlijks hernieuwd te worden met een overschrijving van het lidgeld op het toegewezen rekeningnummer. Bij niet betaling maakt men geen deel meer uit van de feitelijke vereniging Groenendaal Zaalvoetbal.

TITEL IV. – Lidgeld – Deelname in de kosten

Art. 13. – Aan de leden wordt een bijdrage voor hun lidmaatschap van de vereniging gevraagd. Het bedrag hiervan wordt bepaald door de algemene vergadering. Elk lid kan vrij beslissen om al dan niet deel te nemen. De individuele bijdrage in de kosten (lidgeld) moet voorafgaand het volgend seizoen gekend zijn. Bij voorkeur wordt het lidmaatschap bepaald op ten hoogste 75 euro per jaar.

 TITEL V. – Algemene Vergadering

Art. 14. De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden van de vereniging.

Ze wordt voorgezeten door de voorzitter van het beheerscomité. Het beheerscomité zal hiertoe uit haar rangen een voorzitter voor de Algemene Vergadering aanduidden.

De toetredende leden kunnen zonder stemrecht de algemene vergadering bijwonen.

Art. 15. – De algemene vergadering bezit de macht om

1°  de statuten te wijzigen en de ontbinding van de vereniging uit te spreken. 2° de leden van het beheerscomité te benoemen of te ontslaan.

3° een lid uit te sluiten.

4° de budgetten en afrekeningen goed te keuren.

Art. 16. – De effectieve leden kunnen worden bijeengeroepen door de voorzitter, met vermelding van de dagorde. Ze kunnen zich met een schriftelijk volmacht laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid. leder lid kan slechts drager zijn van een volmacht.

De vergadering moet bijeengeroepen worden als een vijfde van de effectieve of toetredende leden hierom schriftelijk verzoekt.

Alle effectieve leden hebben een gelijkwaardige stem.

De vergadering is geldig samengesteld welke ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden is en de beslissingen worden genomen met de gewone meerderheid der stemmen, de ongeldige en blanco stemmen niet inbegrepen.

Bij staking der stemmen, is de stem van de persoon die voorzit, beslissend.

Elk schriftelijk voorstel ondertekend door een vijfde van de effectieve leden, moet op de dagorde geplaatst worden.

TITEL VI. – Beheerscomité (Bestuur)

Art. 17. – De vereniging wordt bestuurd door een beheerscomité samengesteld uit minstens drie en hoogstens vijf beheerders, benoemd en ontslagen door het zittend beheerscomité

Deze worden gekozen uit de effectieve leden die zich hiertoe vrijwillig kandidaat stellen. Wanneer een beheerder conform artikel  17 geen deel meer uitmaakt van de feitelijke vereniging wordt deze tevens ontslagen uit het beheercomité

Art. 18. – De beslissingen van het comité worden genomen met de gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde beheerders.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van de persoon die het comité voorzit, beslissend.

Art. 19. – Het comite neemt geen enkele beslissing van financiële of juridische aard die de leden of de vereniging zouden binden zonder hun schriftelijke toestemming

Art. 20. – De mandaten worden gratis uitgeoefend.

TITEL VII. Indeling in ploegverband

Art. 21. – De effectieve leden verdelen zich in 12 ploegen en duiden onderling per ploeg een kapitein aan die tevens de rol van afgevaardigde aanneemt.

Art 22. Een ploeg die op een seizoen drie of meer keer forfait geeft kan door het bestuur geschrapt worden en vervangen door een nieuwe ploeg.

Art. 23 Nieuwe ploegen die wensen toe te treden worden op een wachtlijst gezet en kunnen deelnemen wanneer een bestaande ploeg stopt of wordt geschrapt. Toetredende ploegen nemen de naam aan van een bestaande ploeg of een allusie erop.  (BV “Real”)

TITEL VIII. – Huishoudeiijk reglement

Art. 22 – Het huishoudelijk reglement bepaalt dat leden zich houden aan volgende regels:

22.1. De leden zullen er steeds op toezien dat zij in de sporthal steeds de  ingang via de cafetaria gebruiken, tenzij anders aangegeven.

22.2. De leden zullen er steeds op toezien dat zij in de sporthal enkel de toegewezen kleedkamer en zaalgedeelte gebruiken, voor de overeengekomen sporten binnen de afgesproken uren en met respect voor de andere zaalgebruikers.

22.3. De leden zullen er steeds op toezien dat zij in de sporthal de kleedkamers netjes achterlaten, kranen sluiten na gebruik en indien dit niet lukt, de zaalverantwoordelijke verwittigen.

22.4. De leden zullen er steeds op toezien dat zij in de sporthal nooit roken, drinken of eten in het gebouw, enkel in de cafetaria is dit toegestaan.

22.5. De leden zullen er steeds op toezien dat zij in de sporthal de accommodatie en het materiaal zorgzaam gebruiken en dt na gebruik ordelijk op de voorziene plaats opbergen.

22.6. De leden zullen er steeds op toezien dat zij in de sporthal enkel met zuivere sportschoenen of blote voeten de sporthal gebruiken.

22.7. De leden zullen er steeds op toezien dat zij in de sporthal mogelijke supporters ervan verwittigen aangepast schoeisel te dragen in de zaal of hen anders naar de cafetaria verwijzen.

22.8. De leden zullen er steeds op toezien dat in de sporthal de gangen en bergruimten enkel gebruikt mogen worden als toegang naar de zaal of de kleedkamers, niet om te supporteren, en nog minder om in te spelen. De sporthal is geen speeltuin voor kinderen van sportende ouders.

22.9. De leden zullen er steeds op toezien dat zij in de sporthal zowel de schade veroorzaakt door eigen leden als de eventueel bij aankomst vastgestelde onregelmatigheden of beschadigingen melden aan de zaalverantwoordelijke.

22.10. De leden erkennen dat schade in of aan de sporthal bij de uitoefening van haar activiteiten en veroorzaakt door leden van de vereniging kan worden verhaald op de vereniging.

22.11 De leden erkennen dat wanneer hen tijdens de uitoefening van een door de vereniging georganiseerde sportwedstrijd hen door de aangeduide scheidsrechter een rode kaart wordt getoond zij automatisch de daarop volgende wedstrijd, hetzij in competitieverband, hetzij in bekerverband geschorst zijn.

TITEL IX. – Diverse bepalingen

Art 23 In het bestuur worden twee of meer personen aangeduid worden die aanspreekpunt zijn voor de vereniging en die handtekeningbevoegdheid hebben over de bankrekening

Art 24.   De vereniging mag geen opbrengsten verwezenlijken ten voordelen van haar leden en de leden hebben geen recht op hun aandeel in behaalde winst of op recuperatie van de gedane inbreng.

Het bestuur ziet erop toe dat de inkomsten van de lidgelden in balans zijn met de nodige uitgaven zoals huur van de zaal, verzekering, aankoop van het nodige materiaal en trofeeën, . Elke overschot of tekort zal het volgende jaar worden opgevangen door hetzij een verhoging hetzij een vermindering van het lidgeld.

Art 25  Het bestuur verbindt zich ertoe dat het verschil steeds minder dan 2.500,00 EUR bedraagt en er geen onroerende goederen (gebouwen, terreinen, …) moeten beheerd worden.

Art 26 De vereniging verbindt zich ertoe om een verzekering af te sluiten voor sportongevallen voor haar leden. Het bestuur zal hiertoe de nodige initiatieven nemen en hierop toezien. De modaliteiten van de verzekering wordt kenbaar gemaakt aan de leden conform art 27

Art 27 Het bestuur zal de leden van de nodige informatie voorzien, bij voorkeur via website en e-mail.

Art. 28. – Bij ontbinding van de vereniging zal de algemene vergadering de bestemming bepalen van het netto sociaal actief. Ze zal erop toezien dat dit sociaal actief bij voorkeur ten goede komt aan een vereniging met hetzelfde doel, gelegen in de actiesector.

ZVGroenendaal - Feitelijke Vereniging © 2023 Alle rechten voorbehouden.

P